เรียนต่ออเมริกา Tel: 02 641-4748

เรียนต่ออเมริกา New York

สถาบัน New York

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Zoni Language Centers New York

Zoni Language Centers, New York
Promotion!!!

54,312

94,736

133,176

159,712

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan International English, New York
Promotion!!!

117,180

230,640

329,220

438,960

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English New York

Embassy English, New York
Promotion!!!

85,560

162,936

238,824

310,992

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers New York

ELS Language Centers, New York
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออเมริกา New York Language Center NYLC

New York Language Center (NYLC)

53,940

96,720

139,500

186,000

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา LSI New York

LSI, New York
Promotion!!!

98,022

183,396

275,094

366,792

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ EC New York

EC, New York
Promotion!!!

118,854

237,708

356,562

475,416

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Bloomsbury International London

Rennert, New York

116,033

213,125

317,285

421,445

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา St Giles International New York

St Giles International, New York

126,914

224,750

336,350

447,950

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1=31 บาท

 

เรียนต่ออเมริกา Boston

สถาบัน Boston

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา FLS International Boston

FLS International, Boston
Promotion!!!

133,920

226,920

340,280

453,480

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Boston Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English Boston

Embassy English, Boston
Promotion!!!

82,584

159,960

233,244

306,528

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers Boston

ELS Language Centers, Boston
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา EC Boston

EC, Boston
Promotion!!!

110,484

220,968

331,452

441,936

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา LSI Boston

LSI, Boston
Promotion!!!

91,698

170,748

256,122

341,496

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา The New England School of English Boston

The New England School of English, Boston

112,220

221,340

333,560

442,680

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1=31 บาท

 

เรียนต่ออเมริกา San Francisco

สถาบัน San Francisco

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Intrax San Francisco

Intrax, San Francisco Promotion!!!

100,400

161,262

241,893

322,524

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), San Francisco Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English, San Francisco

Embassy English, San Francisco Promotion!!!

82,212

157,728

229,896

300,576

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers San Francisco

ELS Language Centers, San Francisco
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา LSI San Francisco

LSI, San Francisco
Promotion!!!

91,698

170,748

256,122

341,496

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา St Giles International San Francisco

St Giles International, San Francisco

125,798

222,518

333,002

443,486

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา EC San Francisco

EC, San Francisco
Promotion!!!

110,484

220,968

331,452

441,936

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1=31 บาท

 

เรียนต่ออเมริกา Los Angeles

สถาบัน Los Angeles

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา FLS International Los Angeles

FLS International, Los Angeles Promotion!!!

133,920

226,920

340,280

453,480

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Los Angeles Promotion!!!

117,180

230,640

329,220

438,960

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English Los Angeles

Embassy English, Los Angeles
Promotion!!!

82,212

157,728

229,896

300,576

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers California

ELS Language Centers, California Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Poly Language Institute Los Angeles

POLY Languages Institute, Los Angeles

63,705

121,396

180,947

235,569

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา English Language Center Los Angeles

English Language Center (ELC), Los Angeles

117,180

219,480

295,740

416,640

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Cal America Education Institute Los Angeles

Cal America Education Institute, Los Angeles Promotion!!!

61,845

117,180

221,340

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา EC Los Angeles

EC Los Angeles
Promotion!!!

113,832

227,664

341,496

455,328

สถาบัน San Diego

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Intrax San Diego

Intrax, San Diego Promotion!!!

100,400

161,262

241,893

322,524

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), San Diego Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English San Diego

Embassy English, San Diego
Promotion!!!

82,212

157,728

229,896

300,576

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Center San Diego

ELS Language Centers, San Diego Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา EC San Diego

EC, San Diego
Promotion!!!

113,832

227,664

341,496

455,328

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา LSI San Diego

LSI, San Diego

110,670

194,370

278,070

369,210

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1=31 บาท

 

เรียนต่ออเมริกา Other States

สถาบัน Chicago

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Intrax Chicago

Intrax, Chicago Promotion!!!

100,400

161,262

241,893

322,524

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Chicago Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Center Chicago

ELS Language Centers, Chicago
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

สถาบัน Florida

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Zoni Language Centers Miami

Zoni Language Centers, Miami
Promotion!!!

43,400

63,984

92,256

107,136

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Miami Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Embassy English Fort Lauderdale

Embassy English, Fort Lauderdale
Promotion!!!

92,454

173,402

250,480

325,178

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers Florida

ELS Language Centers, Florida Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Bloomsbury International London

Rennert, Miami

116,033

213,125

317,285

421,445

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา EC Miami

EC, Miami
Promotion!!!

110,484

220,968

331,452

441,936

สถาบัน Seattle

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Seattle Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers, Seattle

ELS Language Center, Seattle
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

สถาบัน Portland

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา Kaplan International English New York

Kaplan (KIC), Portland Promotion!!!

120,590

234,050

332,630

442,370

สถาบัน Las Vegas

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา FLS International Las Vegas

FLS International, Las Vegas
Promotion!!!

133,920

226,920

340,280

453,480

สถาบัน Hawaii

ค่าเรียน (บาท)

12 weeks

24 weeks

36 weeks

48 weeks

เรียนต่ออเมริกา ศึกษาต่ออเมริกา ELS Language Centers Hawaii

ELS Language Centers,Hawaii
Promotion!!!

109,368

187,488

281,232

374,976

หมายเหตุ: ค่าเรียนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1=31 บาท