[wpbanners-show id=”2″]

เกี่ยวกับอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อเต็มคือ United States of America อักษรย่อ USA ส่วนใหญ่จะเรียกกันย่อๆว่า “สหรัฐฯ” หรือ “อเมริกา” ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ มีเมืองหลวงชื่อ วอชิงตัน ดีซี (Washington D.C.) และมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ นิวยอร์ก (New York) สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก